دبیرستان غیردولتی دخترانه معراج اندیشه (متوسطه دوره دوم)

درپناه حق...

درباره ما

توجه به تمامی ابعاد تعلیم و تربیت و دستیابی به ساحت های 6 گانه تربیت اعتقادی، تربیت عبادی و اخلاقی، تربیت اجتماعی و سیاسی، تربیت زیستی و بدنی، تربیت زیبایی شناختی و هنری، تربیت اقتصادی و حرفه ای، تربیت علمی و فناورانه.